Kodeks etyki i postępowania w biznesie

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Od momentu utworzenia spółki w 1959 roku dbamy o naszą dobrą reputację, kierując się uczciwością i rzetelnością we wszystkich dziedzinach naszej działalności. Niniejszy Kodeks etyki i postępowania w działalności biznesowej (zwany dalej „Kodeksem”) zawiera wskazówki dotyczące wykonywania obowiązków w imieniu spółki, budowania środowiska opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a także dalszego wzmacniania naszej reputacji dzięki uczciwości i przestrzeganiu najwyższych standardów etycznych. Kodeks został opracowany po to, aby promować wśród pracowników, członków kadry kierowniczej i członków zarządu spółki Generac Holdings Inc. i wszystkich jej jednostek zależnych oraz podporządkowanych (zwanych dalej łącznie „Generac” albo „Spółką”) postępowanie oparte na szczerości, zasadach etycznych i przepisach prawa. Od niezależnych wykonawców, konsultantów, pełnomocników i przedstawicieli handlowych reprezentujących Generac oczekuje się, że będą oni stosować te same wysokie standardy podczas współpracy ze Spółką.

Inspiracją dla powstania Kodeksu były wartości wyznawane przez Generac, jak również zasady określone w „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” i wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Działalność Generac ma zasięg globalny, dlatego Kodeks stanowi wspólne zobowiązanie określające reguły realizowania indywidualnych inicjatyw i zapewnia większą spójność praktyk stosowanych we wszystkich częściach Generac w różnych miejscach na świecie. Kodeks opisuje podstawy, na których opiera się polityka Generac i Twojej Spółki. Jeżeli będzie to konieczne, bardziej szczegółowe obszary zostaną uregulowane w krajowych politykach wydawanych według bieżących potrzeb.

Niniejszy Kodeks kładzie nacisk na kluczowe kwestie i określa zasady polityki oraz źródła, które mają służyć pomocą przy podejmowaniu decyzji oraz w kontaktach z innymi pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami, społecznościami, organami administracji rządowej i innymi partnerami biznesowymi. Ponieważ niniejszy Kodeks nie jest pomyślany jako wyczerpujący i nie opisuje każdej możliwej sytuacji, która może mieć miejsce, to do Ciebie należy dokonanie właściwej oceny sytuacji, zastosowanie zasad etyki i zadawanie pytań w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności. Jeżeli pojawi się wątpliwość, czy dokonany wybór jest właściwy z etycznego punktu widzenia albo zgodny z prawem, albo nasuną się pytania dotyczące jakichkolwiek omawianych norm albo zasad polityki wspomnianych w niniejszym Kodeksie, należy podać wszystkie okoliczności, zasięgnąć rady na temat odpowiedniego sposobu postępowania i zadawać pytania aż do momentu uzyskania wskazówek. Im wcześniej uda się zidentyfikować potencjalny problem i go naprawić, tym łatwiej będzie Generac uniknąć strat biznesowych i utraty reputacji.

W ramach stosowanej przez siebie polityki Generac zachęca do wyrażania w dobrej wierze wątpliwości dotyczących zgodności prowadzonej działalności biznesowej z prawem i zasadami etyki, a także do wdrażania procedur kontrolnych i rachunkowych bądź podobnych. Polityka Generac zakłada również, że osoby wyrażające w dobrej wierze tego rodzaju wątpliwości będą chronione przed działaniami odwetowymi związanymi ze zgłoszeniem. W zakresie wymaganym i dozwolonym na mocy przepisów prawa miejscowego i z zastrzeżeniem przestrzegania Polityki alarmowania Generac dostępne są zapewniające poufność i anonimowość mechanizmy umożliwiające zgłaszanie istotnych wątpliwości z uwzględnieniem odpowiednich informacji szczegółowych. Jednak anonimowe zgłoszenia wszelkich wątpliwości nie zwalniają z obowiązku ujawnienia własnego potencjalnego zaangażowania w konflikt interesów albo nieetyczne bądź niezgodne z prawem postępowanie. Mechanizmy sprawozdawczości zapewniające poufność i anonimowość nie mogą być wykorzystywane w złej wierze ani też do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem.

Z KIM NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ, ABY UZYSKAĆ WSKAZÓWKI LUB ZGŁOSIĆ WĄTPLIWOŚCI?

 W przypadku podejrzeń, że sytuacja może wiązać się z naruszeniem niniejszego  Kodeksu bądź prowadzić do takiego naruszenia:

należy zwrócić się o radę do bezpośredniego przełożonego alb innej odpowiedniej osoby należącej do wewnętrznej kadry zarządzającej (na przykład do Działu Zasobów Ludzkich albo Działu Prawnego);

zgodnie z niniejszą Polityką należy ujawnić istotne wątpliwości z uwzględnieniem informacji szczegółowych oraz zgłosić naruszenia niniejszego Kodeksu do Działu Prawnego; lub

zgodnie z Polityką alarmowania Generac należy przekazać informacje za pośrednictwem:  

INFOLINII DS. ŁADU KORPORACYJNEGO(877) 778-5463 lub www.reportit.net, nazwa użytkownika: Generac, hasło: gnrc

 

NARUSZENIA: Wobec osób, które dopuszczą się naruszenia norm zawartych w niniejszym Kodeksie, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu, jak również jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa i zasad polityki oraz procedur obowiązujących w Spółce może prowadzić – zgodnie z obowiązującym w danym kraju układem zbiorowym pracy i po należytym zastosowaniu ustawowej procedury dyscyplinarnej – do rozwiązania stosunku pracy albo odwołania z funkcji członka zarządu. Pracownicy muszą wypełnić świadectwo zachowania zgodności z postanowieniami Kodeksu po uzyskaniu statusu pracownika, członka kadry kierowniczej albo członka zarządu.

POUFNOŚĆ: Wszelkie skargi otrzymane od pracowników będą w stosownych przypadkach traktowane jako poufne, w uzasadnionym i możliwym do wykonania w danych okolicznościach zakresie.

ZAPOBIEGANIE DZIAŁANIOM ODWETOWYM: Żaden pracownik nie zostanie zdyscyplinowany ani nie zostaną wobec niego podjęte żadne działania odwetowe w odniesieniu do warunków jego zatrudnienia za wykonanie w dobrej wierze obowiązków sprawozdawczych wynikających z niniejszego Kodeksu.

PYTANIA: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących skutków niniejszych zasad i polityki, niejasności w kwestii zakresu obowiązków wynikających z niniejszego Kodeksu albo konieczności wyjaśnienia konkretnych kwestii należy skontaktować się z kierownikiem, Działem Zasobów Ludzkich lub Działem Prawnym.

KIEROWNICTWO: Od wszystkich kierowników oczekuje się przykładnego zachowania, promowania wartości Generac i otwartej komunikacji, promowania zasad polityki określonych w niniejszym Kodeksie, monitorowania zgodności i zgłaszania jakichkolwiek potencjalnych albo faktycznych naruszeń.  

ZASADY I POLITYKI

ŚRODOWISKO PRACY: Generac jest pracodawcą dbającym o równe warunki zatrudnienia, który dąży do traktowania wszystkich swoich pracowników sprawiedliwie, uczciwie i z szacunkiem. Zgodnie z zasadami etycznymi Generac pragnie konsekwentnie promować wolne od dyskryminacji i nękania środowisko pracy, w którym akceptuje się różnice między ludźmi. Polityka Generac zakłada zero tolerancji dla naruszeń niniejszego Kodeksu. Nikt nie ma prawa wymagać od innego pracownika ani nakłaniać go, aby ten dopuścił się naruszenia niniejszego Kodeksu. Wszelkie próby podjęte w tym kierunku i jakikolwiek inne naruszenia postanowień i zasad polityki określonych w niniejszym Kodeksie mogą   skutkować natychmiastowym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, które może zakończyć             się w najgorszym przypadku rozwiązaniem stosunku pracy, zgodnie z obowiązującym w danym kraju układem zbiorowym pracy i po należytym zastosowaniu ustawowej procedury dyscyplinarnej.  

Generac dba o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich swoich pracowników, dokładając starań, aby wszystkie podejmowane przez spółkę działania były zgodne z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kładzie szczególny nacisk na wdrażanie najlepszych praktyk w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W celu umożliwienia Generac wypełnienia zobowiązania do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy wszystkie wypadki, urazy lub wątpliwości dotyczące niebezpiecznego sprzętu, niebezpiecznych praktyk albo warunków pracy należy zgłaszać niezwłocznie odpowiedniemu przełożonemu lub innej wyznaczonej osobie. Generac dąży do zapewnienia środowiska pracy wolnego od narkotyków. Bezprawne posiadanie, rozprowadzanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Spółki lub działów Spółki jest ściśle zabronione. Stawianie się do pracy pod wpływem jakichkolwiek nielegalnych substancji odurzających albo alkoholu, a także nadużywanie alkoholu lub leków w miejscu pracy nie leży w najlepszym interesie Generac i stanowi naruszenie niniejszego Kodeksu. Spółka będzie przestrzegać przepisów obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy i w należyty sposób powoła odpowiednie osoby do pełnienia funkcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami ustawowymi.  

POSTĘPOWANIE I ZACHOWANIE: Od wszystkich pracowników, członków kadry kierowniczej i członków zarządu oczekuje się, że przyczynią się do sukcesu Generac, postępując w sposób profesjonalny i dbając o to, aby utrzymywać wśród kolegów warunki pracy, w których nie dochodzi do żadnych form nękania. Spółka Generac jest świadoma, że w konsekwencji interakcji w miejscu pracy mogą czasami być nawiązywane relacje uczuciowe. Generac nie ma zamiaru ingerować w życie prywatne swoich pracowników. Jednak relacje uczuciowe pomiędzy przełożonymi i podwładnymi zatrudnionymi w USA są zakazane, w tym również przypadki, w których przełożony i podwładny nie podlegają sobie bezpośrednio, ale dany przełożony może mieć możliwość istotnego wpływania na decyzje służbowe dotyczące pracownika. W tego rodzaju okolicznościach kierownictwo samodzielnie ustala, czy wywierany wpływ ma istotne znaczenie. Ponadto żaden pracownik Generac zatrudniony w USA nie może angażować się w relację uczuciową z zewnętrznym usługodawcą, dostawcą ani klientem (ani przedstawicielami wspomnianych podmiotów), jeżeli istnieje możliwość, że tego rodzaju relacja uczuciowa spowoduje konflikt interesów albo w inny sposób negatywnie wpłynie na Spółkę. Jeśli pracownicy angażują się w dobrowolne dla obojga relacje uczuciowe, które nie zostały zabronione przez Spółkę ani nie są wykluczone na mocy zasad jej polityki, wymaga się od nich, aby dokonali oceny sytuacji w jak najbardziej profesjonalny sposób i zachowali dyskrecję, tak aby nie zakłócać spokoju w miejscu pracy i nie tworzyć wrażenia niestosowności, faworyzowania, ani nieprofesjonalnego zachowania. W przypadku wątpliwości, czy relacja z innym pracownikiem zatrudnionym w USA będzie zgodna z polityką Spółki, pracownicy powinni poinformować o takiej relacji Dział Zasobów Ludzkich.  

Niewłaściwe użycie własności Generac, w tym środków trwałych, sprzętu, urządzeń, zasobów, poczty elektronicznej, zasobów internetowych i komputerów oraz systemów poczty głosowej należących do Generac zgodnie z niniejszym Kodeksem może stanowić przypadek nieetycznego postępowania. Wspomniane narzędzia i zasoby mają pomagać pracownikom w prowadzeniu zgodnej z prawem działalności spółki i jakiekolwiek wykorzystanie tego rodzaju własności w innym celu jest zabronione. Zabrania się przejmowania, wykorzystywania i świadomego przywłaszczania aktywów Generac do własnych celów, do celów innych osób albo w jakimkolwiek innym niewłaściwym lub niezgodnym z prawem celu. Nie zezwala się na usuwanie, pozbywanie się ani niszczenie jakichkolwiek rzeczy wartościowych należących do Generac bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego członka kadry kierowniczej Generac udzielonej zgodne z zasadami polityki Generac, w tym zarówno przedmiotów fizycznych, jak i informacji elektronicznych. Wszelkie pytania dotyczące wspomnianych zakazów należy kierować do Działu Zasobów Ludzkich. Wszelkie możliwe niewłaściwe wykorzystanie narzędzi pracodawcy udostępnionych pracownikowi może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikowi dopuszczającemu się nadużycia.

Generac przestrzega odnośnych przepisów obowiązującego prawa w zakresie wykorzystywania sprzętu audiowizualnego i zastrzega sobie prawo, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa i zgodnie z nimi, do monitorowania lub weryfikowania informacji znajdujących się na jakimkolwiek komputerze lub urządzeniu elektronicznym wydanym pracownikowi albo członkowi kadry kierowniczej przez Generac. Ponadto Generac zastrzega sobie prawo, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa i zgodnie z nimi, do monitorowania lub weryfikowania bez uprzedzenia sposobu korzystania przez pracownika lub członka kadry kierowniczej z Internetu, intranetu i adresów poczty elektronicznej Spółki lub jakichkolwiek innych środków komunikacji elektronicznej. Jeśli tego rodzaju systemy Spółki będą wykorzystywane do popełniania czynów niezgodnych z prawem albo naruszania postanowień Kodeksu dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, nękania, pornografii, nakłaniania do współpracy lub informacji zastrzeżonych bądź jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Kodeksu, dostęp do systemów zostanie cofnięty i może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.  

KONFLIKT INTERESÓW: Każdy pracownik, członek kadry kierowniczej i członek zarządu musi postępować uczciwie i zgodnie z zasadami etycznymi i nie może angażować się w żadne działania ani relacje biznesowe, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów po stronie Generac lub w inny sposób stwarzać wrażenie niestosowności. We wszystkich przypadkach stwarzających wrażenie konfliktu interesów albo w przypadkach faktycznego konfliktu interesów należy ujawnić charakter konfliktu bezpośredniemu przełożonemu, Działowi Prawnemu, Działowi Zasobów Ludzkich lub innej odpowiedniej osobie należącej do wewnętrznej kadry kierowniczej.

W przypadku faktycznego albo podejrzewanego konfliktu interesów, w który zaangażowany jest członek kadry kierowniczej lub członek zarządu Spółki, sprawa powinna zostać zgłoszona do Działu Prawnego.

Jako że nie jest możliwe opisanie ani przewidzenie wszystkich okoliczności, które mogą prowadzić do konfliktu interesów, konflikt interesów może wyniknąć w każdej sytuacji, w której zostanie podjęte działanie albo gdy ze względu na własne interesy będzie trudno wykonywać pracę w sposób obiektywny lub skuteczny lub gdy pracownik albo członek rodziny pracownika otrzyma niewłaściwe korzyści osobiste w związku z zajmowanym stanowiskiem lub relacją w ramach Spółki lub Generac. Konflikty mogą wyniknąć w przypadku, gdy pracownik albo członek rodziny pracownika:

UPOMINKI: Generac zakazuje wszelkich form korupcji. Dlatego też w Generac przyjęto odrębną politykę antykorupcyjną i wytyczne dotyczące upominków, z którymi należy się zapoznać i których należy przestrzegać. Generac zezwala wyłącznie na wręczanie upominków i zaproszeń, które są zgodne ze wspomnianymi powyżej zasadami polityki i wytycznymi i które są przekazywane w zwykłych i uzasadnionych sytuacjach społecznych lub komercyjnych. 

UDZIAŁY FINANSOWE: Będzie posiadać udziały finansowe w przedsiębiorstwach konkurentów, klientów, dostawców Generac lub inne powiązania z Generac (z wyłączeniem udziałów, które (i) stanowią mniej niż 1% pozostających w obrocie papierów wartościowych spółki notowanej na giełdzie albo równoważny procent udziałów własnościowych w jednostce biznesowej nieposiadającej osobowości prawnej oraz (ii) reprezentują mniej niż 5% wszystkich aktywów ogółem lub wszystkich aktywów członka bliskiej rodziny, jeżeli dotyczy);

UDZIAŁY MAJĄTKOWE: Nabędzie nieruchomości, weźmie je w dzierżawę, nabędzie patenty albo innego rodzaju własność bądź prawa, które należą do Generac bądź też pracownik ma powód przypuszczać co do nich lub wie, że w momencie nabycia Generac mogłaby mieć w nich udziały związane z prowadzoną działalnością biznesową; WSPÓŁPRACA: Nawiąże współpracę w zakresie doradztwa lub zarządzania lub stosunek pracy z konkurentem, klientem, dostawcą albo innym podmiotem pozostającym w relacji z Generac bądź zaistniały okoliczności, w których członkowie rodziny są albo mogą zostać zaangażowani w działalność biznesową mającą związek z Generac; oraz

ZATRUDNIENIE POZA FIRMĄ Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu nie powinni przyjmować jakichkolwiek dodatkowych ofert pracy, jeżeli mogłoby to mieć negatywny wpływ na czas niezbędny, aby pełnić obowiązki albo działałoby na niekorzyść Generac. Wszelkie formy zatrudnienia zewnętrznego, na zasadzie pracy „wolnego strzelca” albo luźnej współpracy, kolidujące z ilością czasu albo uwagi, które pracownik powinien poświęcić na wykonywanie swoich obowiązków, negatywnie wpływają na jakość wykonywanej pracy, kolidują z obowiązkami pracownika bądź uniemożliwiają podejmowanie obiektywnych albo niezależnych decyzji przez pracownika podczas wykonywania przez niego obowiązków są zabronione zgodnie z ograniczeniami i w granicach ograniczeń określonych na mocy obowiązujących przepisów prawa pracy. Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu nie mogą wykorzystywać zasobów Generac (czasu, technologii, składników majątku ani informacji) ani proponować ich wykorzystywania podmiotom gospodarczym spoza Generac.

Dodatkowe szczegółowe informacje na temat polityki Generac dotyczącej konfliktów interesów zostały zawarte w Polityce dotyczącej transakcji z osobami powiązanymi, której muszą przestrzegać członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu i osoby wyznaczone przez członków zarządu, a także członkowie bliskiej rodziny wspomnianych osób.  

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH GENERAC: Tajemnice handlowe, technologie, pomysły, listy klientów, dane finansowe, strategie marketingowe i cenowe, koszty wytworzenia produktów i plany biznesowe Generac i jej partnerów biznesowych należą do najcenniejszych aktywów biznesowych Generac i są uznawane za Informacje poufne (zwane dalej „Informacjami poufnymi”), a ich ochrona jako informacji poufnych i zastrzeżonych jest obowiązkiem etycznym każdego pracownika, członka kadry kierowniczej i członka zarządu Generac. Niewłaściwa ochrona albo nieprawidłowe użycie Informacji poufnych może umożliwić konkurencji uzyskanie nieuczciwej przewagi, obniżyć jakość naszych produktów i usług, zwiększyć ryzyko powstania sporu sądowego albo w inny sposób zaszkodzić Generac. Wszyscy pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu mają obowiązek chronić Informacje poufne Generac, jej klientów i partnerów biznesowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem, zmianami, zniszczeniem, kradzieżą oraz ujawnieniem.

UCZCIWA KONKURENCJA: Generac nie akceptuje ani nie zezwala na podejmowanie przez pracowników, członków kadry kierowniczej ani członków zarządu prób zdobywania przewagi konkurencyjnej kosztem łamania różnych zasad etycznych określonych w niniejszym Kodeksie, ani na innego rodzaju postępowanie naruszające jakiekolwiek przepisy prawa albo postanowienia obowiązujących umów. Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej oraz członkowie zarządu nie mogą omawiać ani zawierać z konkurentami jakichkolwiek umów ani porozumień dotyczących cen albo kosztorysów produktów, które faworyzowałyby określone przedsiębiorstwa albo ograniczałyby dostęp przedsiębiorstw do konkretnych klientów bądź dostawców albo faworyzowałyby bądź ograniczały jakąkolwiek inną działalność, która mogłaby mieć charakter antymonopolowy albo ograniczający konkurencję.

ZACHOWANIE KNOW-HOW: Generac z dużą starannością chroni Informacje poufne i dołoży wszelkich starań, aby zapewnić tego rodzaju ochronę i ścigać wszelkie naruszenia odnośnych praw.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA: Wszyscy pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu Generac muszą prowadzić całą działalność biznesową w imieniu Generac zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi zasadami i przepisami. Naruszenie prawa właściwego naraża zarówno pracownika, jak i Generac na znaczne ryzyko, które może prowadzić do nałożenia grzywien i kar i utraty reputacji. W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych kwestii, przed podjęciem jakichkolwiek działań zachęcamy do zasięgania porad u przełożonego/kierownika albo w Dziale Prawnym.

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, spółka Generac przyjęła różne dodatkowe zasady polityki i procedury, w tym następujące:

  • Dodatkowy kodeks etyki i postępowania w działalności biznesowej dla Dyrektora zarządzającego, Dyrektora ds. finansowych i innych członków kadry kierowniczej wyższego szczebla;
  • Polityka dotycząca amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA);
  • Polityka dotycząca zgodności z przepisami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control Policy, OFAC);
  • Polityka alarmowania;
  • Polityka dotycząca transakcji z osobami powiązanymi;
  • Wytyczne dotyczące podróży, upominków i rozrywki;
  • Polityka dotycząca aktywności online;
  • Polityka w zakresie obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych. 

Należy przestrzegać tych zasad polityki i procedur w sposób opisany w powyższych dokumentach i niezwłocznie powiadomić przełożonego, Dział Zasobów Ludzkich, Dział Prawny bądź innego odpowiedniego członka wewnętrznej kadry kierowniczej o wszelkich odstępstwach od nich.

OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA PODSTAWIE INFORMACJI POUFNYCH I UCZCIWE UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH: Nie wolno obracać papierami wartościowymi na podstawie istotnych informacji niejawnych (zwanych informacjami wewnętrznymi) uzyskiwanych w związku z pełnioną w Generac funkcją, chyba że wspomniane informacje zostały upublicznione. Zawieranie transakcji na papierach wartościowych z osobami, które mogły podjąć decyzję inwestycyjną na podstawie informacji wewnętrznych albo przekazywanie informacji poufnych takim osobom jest w wielu krajach, w tym w USA, traktowane jako sprzeczne z prawem. Na przykład wykorzystywanie informacji wewnętrznych w celu kupna albo sprzedaży akcji bądź opcji Generac albo akcji dostawcy bądź klienta Generac jest zabronione. Więcej informacji, z którymi należy się zapoznać, można znaleźć w Polityce Generac dotyczącej obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych, której należy przestrzegać.

PRAKTYKA  RACHUNKOWA, KSIĘGI I REJESTRY ORAZ  PRZECHOWYWANIE

DOKUMENTACJI: Wszelkie księgi rachunkowe, rejestry i ewidencje muszą być zgodne zarówno z obowiązującymi podstawowymi zasadami rachunkowości, jak i z systemem kontroli wewnętrznych Generac. Nie należy wprowadzać fałszywych, wprowadzających w błąd ani fikcyjnych wpisów do żadnych ksiąg rachunkowych, rejestrów ani ewidencji. Zakaz ten obejmuje takie dane jak dokumentacja dotycząca jakości, bezpieczeństwa i personelu, jak również dokumentacja finansowa. Oczekuje się, że pracownicy bęą wysiłki Generac mające na celu pełne i uczciwe ujawnianie sytuacji finansowej Generac zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przepisami prawa i regulaminami oraz publikować sprawozdania okresowe składane na ręce Komisji ds. Papierów wartościowych i Giełd, a także inne informacje przeznaczone dla analityków, agencji ratingowych, kredytodawców i inwestorów w sposób pełny, uczciwy, prawidłowy, terminowy i zrozumiały. Dokumentacja księgowa Generac ma być podstawą do sporządzania sprawozdań dla zarządu Generac, agencji ratingowych, inwestorów, wierzycieli, agencji rządowych i innych podmiotów. Nasze sprawozdania finansowe, księgi oraz rejestry, na których są oparte sprawozdania, muszą w prawidłowy sposób odzwierciedlać wszelkie transakcje spółki i być zgodne ze wszelkimi wymogami prawnymi i rachunkowymi, a także z naszym systemem kontroli wewnętrznej.

Generac nie toleruje jakichkolwiek przypadków błędnego zaklasyfikowania transakcji pod względem kont, działów ani okresów rozliczeniowych. Każda próba prowadzenia w błąd albo przymuszenia niezależnych audytorów bądź członków personelu audytu wewnętrznego w kwestiach związanych z ujawnianiem informacji w ramach audytu, do celów rachunkowych albo finansowych niesie ze sobą poważne skutki prawne, w tym sankcje karne, dla sprawcy oraz dla Generac i jest ściśle zabronione.

Przepisy prawa wymagają od Generac prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, środowiskowej, dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, zasobów ludzkich, inżynierii i własności intelektualnej w celu właściwego odzwierciedlenia zdarzeń, które zostały opisane w takiej dokumentacji. Jeśli pracownik jest upoważniony do ponoszenia wydatków albo zawierania transakcji w imieniu Generac, musi zadbać o to, by odpowiednia dokumentacja była zgodna z zasadami polityki Generac dotyczącymi rachunkowości i zakupów.

Zachowanie zgodności z Polityką w zakresie przechowywania dokumentacji Generac jest obowiązkowe. Niszczenie dokumentacji albo wprowadzanie zmian w dokumentach z zamiarem naruszenia integralności dokumentu albo jego dostępności na potrzeby jakichkolwiek potencjalnych oficjalnych postępowań jest przestępstwem. Dokumenty korporacyjne mogą być niszczone wyłącznie zgodnie z wytycznymi polityki w zakresie przechowywania dokumentacji Generac; dokumenty istotne dla wszelkich trwających, możliwych albo spodziewanych sporów sądowych, postępowań wyjaśniających albo audytów nie mogą być niszczone z żadnej przyczyny. W przypadku przypuszczenia, że dokumentacja Spółki jest zmieniana albo niszczona w niewłaściwy sposób, należy zgłosić to do Dyrektora ds. finansowych albo Działu Prawnego.  

PRZEKUPSTWO I INNE PRAKTYKI KORUPCYJNE: Jako podmiot amerykański Generac podlega Ustawie o zagranicznych praktykach korupcyjnych, na mocy której nielegalne jest, w przypadku Generac i osób pracujących dla albo w imieniu Generac, oferowanie, płacenie, przekazywanie, obiecywanie albo upoważnianie do przekazywania świadczeń pieniężnych albo korzyści majątkowych bezpośrednio albo pośrednio zagranicznym urzędnikom albo pracownikom państwowym, zagranicznej partii politycznej albo kandydatowi do sprawowania urzędu politycznego za granicą w celu pozyskania albo utrzymania transakcji biznesowych albo zabezpieczenia nieuczciwej przewagi, a także porównywalnym przepisom prawa w innych krajach. Na mocy przepisów Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych niedozwolone płatności zostały zdefiniowane szeroko jako płatności, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie (na przykład dokonywane za pośrednictwem pełnomocników albo wykonawców); upominki, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz niektóre koszty podróży i zakwaterowania. Każda zagraniczna jednostka zależna (w tym Spółka) ma obowiązek zachowywać zgodność z Ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych w celu umożliwienia Generac pełnego jej zastosowania i przestrzegania. Mimo że skodyfikowane przepisy prawa miejscowego mogą zezwalać na przekazywanie upominków albo pokrywanie kosztów rozrywki, wszelkie tego typu upominki albo płatności muszą być przekazywane w ścisłej zgodności z Polityką Generac dotyczącą ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.

Wszelkie pytania o to, czy dany upominek albo płatność będą uznawane za niewłaściwe zgodnie z wytycznymi Generac albo krajowymi bądź zagranicznymi przepisami prawa dotyczącymi Spółki, należy omówić z Działem Prawnym.

MIĘDZYNARODOWE TRANSAKCJE BIZNESOWE: Do uczestnictwa w międzynarodowych transakcjach biznesowych mają zastosowanie określone przepisy prawa. Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu zaangażowani w transakcje biznesowe muszą zapoznać się w pełni ze wszelkimi obowiązującymi zagranicznymi i krajowymi przepisami prawa, jak również z Polityką Generac dotyczącą ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych oraz Polityką dotyczącą zgodności z przepisami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, OFAC) i ściśle ich przestrzegać.

AUDYTY, POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE I WEZWANIA SĄDOWE: Należy współpracować ze wszystkimi organami przeprowadzającymi audyty i postępowania wyjaśniające, jeżeli Generac, agencje rządowe i organy regulacyjne będą tego wymagać. Nie wolno ukrywać, zmieniać ani niszczyć dokumentów ani rejestrów w odpowiedzi na postępowanie wyjaśniające ani inne prawomocne wezwane. Wszelkie wezwania sądowe, informacje i wnioski o ujawnienie dokumentów, audyty i inne nierutynowe zapytania powinny być niezwłocznie zgłaszane Dyrektorowi ds. finansowych albo Działowi Prawnemu.

KOMUNIKACJA ZE ŚRODOWISKIEM FINANSOWYM LUB MEDIAMI: Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu, z którymi skontaktuje się przedstawiciel środowiska finansowego lub mediów, nie są upoważnieni do udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących Generac ani transakcji biznesowych bez zezwolenia. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek tego rodzaju zapytania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Relacji z Inwestorami, Dział Prawny, Dyrektora ds. finansowych albo Dyrektora zarządzającego. Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące polityki Generac w zakresie komunikacji ze środowiskiem finansowym lub mediami zostały podane w Polityce dotyczącej obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych, której należy przestrzegać.

CZŁONKOSTWO W RADACH I KOMITETACH: Przed przyjęciem funkcji członka zarządu albo podobnego organu jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego, klienta albo dostawcy Generac bądź jakiegokolwiek innego podmiotu komercyjnego albo agencji rządowej, co mogłoby spowodować konflikt interesów dotyczący Generac, należy uzyskać uprzednią zgodę od Generac. Pełnienie funkcji członka zarządu organizacji pożytku publicznego albo organizacji społecznej nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody.