Termin użytkowania

 

 

Warunki użytkowania

PR Industrial Srl, z siedzibą we Włoszech, località il Piano –Casole d'Elsa (SI), oraz jej filie i/lub stowarzyszone tam (zwane dalej „PR Industrial”) dziękujemy za odwiedzenie tej witryny internetowej (zwanej dalej „Stroną”). Odwiedzając Stronę, Użytkownik wyraża zgodę na warunki prawne użytkowania.

Informacje, materiały fotograficzne, dane, oprogramowanie, grafika, filmy, obrazy, produkty i ogólnie wszystkie materiały zawarte w Witrynie (zwane dalej „Materiałami”) będą uważane za wyłączną własność PR Industrial i/lub Stron trzecich.

Wyraźnie zabrania się reprodukowania, choćby częściowego, powielania, pobierania, nagrywania, publikowania lub rozpowszechniania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody PR Industrial.

Znaki towarowe „PRAMAC” i „LIFTER” są nazwami handlowymi i graficznymi zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy PR Industrial, a także ich odpowiednimi logo. Wszelkie inne znaki towarowe i logo wyświetlane w Witrynie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie tych znaków towarowych i logo, z jakiegokolwiek powodu lub celu, jest wyraźnie zabronione.

PR Industrial, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie oświadcza ani nie zapewnia, że Materiały zawarte w tej Witrynie są technicznie niedokładne lub zawierają błędy typograficzne i nie udziela żadnych rękojmi ani gwarancji w związku z tą Witryną, jej zawartością lub usługami, w tym - poprzez na przykład - że będzie zawsze dostępny, bez przerw i błędów w działaniu, lub że będzie bezpieczny przed złośliwymi programami (takimi jak wirusy, błędy, złośliwe oprogramowanie itp.).

Materiały mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom bez powiadomienia. PR industrial zastrzega sobie również wyłączne prawo do wprowadzania zmian i/lub ulepszeń w obrazach, produktach, tekście i aplikacjach znajdujących się w Witrynie, bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wszelkiego rodzaju oraz podmioty, które mogą wyniknąć z korzystania z Witryny.

Wszystkie Materiały i wszelkie wypowiedzi twórcze przesłane do Witryny i/lub PR Industrial, z jedynym wyjątkiem danych osobowych (imię, nazwisko i adres e-mail), jak wskazano w polityce prywatności, będą traktowane jako niepoufne i przypisane nieodwołalnie i swobodnie wraz z ich przesłaniem lub wysłaniem do PR Industrial. Dokonując zgłoszenia lub wysyłki, Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma PR Industrial ma prawo (ale nie obowiązek) opublikować lub wykorzystać takie zgłoszenie w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, chyba że wyraźnie narzuca to prawo.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje wyłącznie prawo włoskie. Żaden brak podmiotu w niniejszych warunkach nie będzie oznaczać braku podmiotu lub braku jakiegokolwiek innego podmiotu, co oznacza, że będzie ono nadal w pełni skuteczne. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami i/lub korzystaniem z samej Strony będą rozstrzygane przez wyłączną jurysdykcję Sądu w Sienie.