Codul de etică și conduită în afaceri

 

 

DECLARAȚIE GENERALĂ

De la înființarea grupului în anul 1959, ne-am construit o reputație solidă bazată pe integritate și onestitate în fiecare latură a afacerii noastre. Acest Cod de etică și conduită în afaceri („Codul”) furnizează îndrumări pentru îndeplinirea responsabilităților dumneavoastră în numele companiei, pentru găzduirea unui mediu de încredere și respect reciproce, continuând să ne construim reputația bazată pe integritate și respectând cele mai înalte standarde de conduită etică. Codul este menit să promoveze o conduită onestă, etică și legală a tuturor angajaților, managerilor și administratorilor Generac Holdings Inc. și tuturor filialelor și entităților controlate ale acesteia (numite în mod colectiv „Generac” sau „Compania”). Contractanții, consultanții, intermediarii și reprezentanții de vânzări independenți care reprezintă Generac trebuie să aplice aceleași standarde înalte cât timp colaborează cu Compania.

Acest Cod este inspirat de valorile Generac, precum și de principiile „Declarației universale a drepturilor omului” și de liniile directoare Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică dedicate întreprinderilor multinaționale. Generac are dimensiuni globale, așa încât acest Cod constituie un angajament comun de a ghida inițiative individuale și de a asigura o consecvență mai mare în practicile noastre din toate părțile Generac și din diferitele regiuni geografice. Acest Cod asigură fundamentul pe care se bazează abordarea Generac și a Companiei dumneavoastră. Zonele mai specifice vor fi tratate, dacă este necesar, în politicile naționale „ad-hoc”.

Acest Cod evidențiază probleme cheie și identifică politici și resurse care să vă ghideze deciziile și relațiile cu alți angajați, cu clienții, furnizorii, acționarii, comunitățile, guvernele și alți parteneri de afaceri. Întrucât acest Cod nu are rolul de a fi exhaustiv și nu tratează fiecare situație posibilă care este posibil să apară, aveți responsabilitatea de a practica o judecată clară, aplicând principii etice și punând întrebări atunci când aveți îndoieli. Ori de câte ori există o îndoială cu privire la alegerea etică sau legală corectă de făcut sau întrebări referitoare la oricare dintre standardele sau politicile discutate și la care se face referire în acest Cod, aveți obligația de a dezvălui în totalitate circumstanțele, de a solicita îndrumare cu privire la conduita corectă de adoptat și de a continua să întrebați până când obțineți îndrumare. Cu cât o problemă potențială este detectată și corectată mai devreme, cu atât mai capabilă va fi Generac să se protejeze împotriva lezării afacerii și reputației noastre.

Politica Generac este de a încuraja comunicarea preocupărilor de bună credință care au legătură cu conduita legală și etică a afacerii și cu procedurile de audit și contabilitate ori chestiunile asociate. De asemenea, politica Generac este menită să îi protejeze pe cei care comunică preocupări de bună credință împotriva oricăror represalii pentru o astfel de raportare. În măsura în care este necesar și dacă acest lucru este permis de legile locale, precum și dacă este supus și în concordanță cu Politica de raportare a companiei Generac, sunt disponibile mecanisme confidențiale și anonime pentru a raporta preocupări relevante și detaliate. Totuși, raportarea anonimă a oricărei preocupări poate să nu aibă rolul de a respecta o îndatorire de a vă dezvălui propria implicare potențială într-un conflict de interese sau într-o conduită lipsită de etică ori ilegală. Mecanismul de raportare confidențial și anonim nu va fi utilizat cu rea credință sau în orice scop ilegal.

PE CINE CONTACTEZ PENTRU A OBȚINE ÎNDRUMARE SAU PENTRU A RAPORTA O PREOCUPARE?

Dacă considerați că o situație este posibil să implice sau să conducă la o încălcare a acestui Cod:

Cereți sfatul unui supraveghetor responsabil sau al altei autorități interne adecvate (de exemplu, Departamentul de Resurse Umane sau Juridic);

Sub rezerva acestei Politici, comunicați Departamentului Juridic preocupările sau încălcările relevante și detaliate ale acestui Cod;

Sub rezerva Politicii de raportare a companiei Generac, către: 

 LINIA TELEFONICĂ DE ASISTENȚĂ CORPORATIVĂ(877) 778-5463 sau www.reportit.net, Nume de utilizator: Generac, Parolă: gnrc

ÎNCĂLCĂRILE: Cei care încalcă standardele acestui Cod pot fi sancționați disciplinar. Nerespectarea acestui Cod, precum și nerespectarea oricărei legi aplicabile și a politicilor și procedurilor corporative ale Companiei dumneavoastră poate avea ca rezultat – în conformitate cu contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel național și prin aplicarea corespunzătoare a procedurii disciplinare legale – desfacerea contractului de muncă sau încetarea serviciului în cadrul consiliului. În momentul în care o persoană devine angajat, manager sau administrator al Companiei, aceasta trebuie să completeze un certificat care atestă respectarea Codului.

CONFIDENȚIALITATEA: Toate plângerile primite din partea angajaților vor fi tratate în mod confidențial, după cum este necesar, în măsura rezonabilă și practicabilă în circumstanțele respective.

 FĂRĂ REPRESALII: Niciun angajat nu va fi sancționat disciplinar și împotriva sa nu se va recurge la represalii în legătură cu niciun termen sau nicio condiție a contractului de muncă pentru faptul că își exercită obligațiile de raportare cu bună credință conform acestui Cod.

SOLICITAREA DE INFORMAȚII: Dacă aveți întrebări referitoare la modul în care vă afectează aceste principii și politici, dacă nu sunteți sigur(ă) care sunt obligațiile dumneavoastră conform acestui Cod sau dacă aveți nevoie de clarificări cu privire la o chestiune specifică, vă rugăm să îl contactați pe managerul dumneavoastră sau Departamentului de Resurse Umane ori Juridic.

MANAGERII: Toți managerii trebuie să fie un exemplu, să promoveze valorile Generac și o comunicare deschisă, să sprijine politicile acestui Cod, să monitorizeze respectarea acestuia și să raporteze orice încălcare potențială sau efectivă a acestuia. 

PRINCIPII ȘI POLITICI

MEDIUL DE LUCRU: Generac este un angajator care oferă oportunități egale de angajare și se dedică tratării tuturor angajaților cu echitate, integritate și respect. Generac își asumă un angajament etic neezitant față de promovarea unui loc de muncă ce respectă diferențele personale și nu permite discriminări sau hărțuiri. Generac aplică o politică de toleranță zero față de încălcările acestui Cod. Nimeni nu are autoritatea de a-i cere altui angajat sau de a-l influența să încalce acest cod de conduită. Orice încercare de a face acest lucru și orice altă încălcare a prevederilor și politicilor stabilite în acest Cod poate duce la o sancțiune disciplinară imediată, până la și inclusiv desfacerea contractului de muncă, în conformitate cu contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel național și prin aplicarea corespunzătoare a procedurii disciplinare legale. 

Generac se preocupă de sănătatea și siguranța tuturor angajaților săi, asigurându-se că toate activitățile sale respectă prevederile legilor actuale în vigoare cu privire la sănătate și siguranță și acordă o atenție specială implementării bunelor practici de asigurare a siguranței la locul de muncă.

În sprijinul angajamentului Generac față de menținerea unui loc de muncă sigur, toate accidentele, vătămările corporale sau preocupările referitoare la echipamente, practici sau condiții nesigure trebuie raportate imediat unui supraveghetor adecvat sau altei persoane desemnate. Generac își ia angajamentul de a pune la dispoziție un mediu de lucru fără droguri. Posesia, distribuirea sau utilizarea în mod ilegal a oricărei substanțe controlate pe teritoriul Companiei sau la evenimentele Companiei este strict interzisă. Prezentarea la locul de muncă sub influența oricărui drog ilegal sau a alcoolului, precum și abuzul de alcool sau medicamente la locul de muncă nu este în interesul Generac și încalcă acest Cod. Compania va respecta prevederile legale aplicabile cu privire la sănătatea și siguranța ocupaționale și va numi în mod corespunzător persoane specifice care să îndeplinească funcțiile de asigurare a sănătății și siguranței impuse de legile în vigoare. 

CONDUITA ȘI COMPORTAMENTUL: Toți angajații, managerii și administratorii trebuie să contribuie la succesul Generac comportându-se într-un mod profesionist și păstrând un mediu de lucru colegial, fără nicio hărțuire. Generac recunoaște că uneori se pot dezvolta relații romantice prin intermediul interacțiunii la locul de muncă. Generac nu intenționează să supravegheze viețile private ale angajaților săi. Totuși, relațiile romantice între un supraveghetor aflat în S.U.A. și un subordonat aflat tot în S.U.A. sunt interzise, inclusiv situațiile în care supraveghetorul și un angajat de la un nivel subordonat nu au responsabilități de raportare directă, ci este posibil ca respectivul supraveghetor să aibă o abilitate semnificativă de a influența decizii de angajare care au impact asupra angajatului. În aceste situații, managementul va fi cel care va stabili dacă influența respectivă este semnificativă. În plus, niciun angajat al Generac care se află în S.U.A. nu trebuie să se implice într-o relație romantică cu un furnizor, prestator de servicii sau client extern (sau cu reprezentanții acestor entități), în care există posibilitatea ca acea relație să determine un conflict de interese sau să aibă alt impact negativ asupra Companiei. În măsura în care angajații se implică în relații romantice consimțite reciproc, care nu sunt interzise de Companie sau politicile sale, aceștia trebuie să aplice o înaltă judecată profesională și discreție, astfel încât relațiile respective să nu perturbe locul de muncă sau să creeze apariția unei indecențe, unui favoritism sau oricărei conduite lipsite de profesionalism. Atunci când are o îndoială referitoare la faptul că o relație cu alt angajat din S.U.A. este în conflict cu politica Companiei, angajatul respectiv trebuie să îi comunice Departamentului de Resurse Umane existența relației. 

Utilizarea necorespunzătoare a bunurilor companiei Generac, inclusiv bunurile fizice, echipamentele, facilitățile, consumabilele, căsuța poștală electronică (E-mail), Internetul și sistemele computerizate și de mesagerie vocală poate constitui conform acestui Cod un comportament lipsit de etică. Aceste instrumente și resurse sunt menite să ajute angajații să desfășoare activități legitime și orice altă utilizare a respectivelor bunuri este interzisă. Nu trebuie să luați, să întrebuințați sau să vă însușiți pe nedrept în mod conștient bunurile companiei Generac în folosul propriu, în folosul altei persoane sau într-un scop necorespunzător sau ilegal. Nu aveți permisiunea de a elimina, arunca sau distruge nimic de valoare care aparține companiei Generac, fără consimțământul formal prealabil al managerului responsabil al Generac, conform politicii de autorizare a Generac, incluzând atât articole fizice, cât și informații electronice. Eventualele întrebări referitoare la aceste interdicții trebuie adresare Departamentului de Resurse Umane. Orice posibil abuz de instrumentele angajatorului care i-au fost acordate angajatului poate da curs unei sancțiuni disciplinare îndreptată împotriva angajatului care săvârșește abuzul.

Generac respectă reglementările și legislația aplicabile cu privire la utilizarea echipamentului audiovizual și își rezervă dreptul, în cazurile permise și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, să monitorizeze sau să revizuiască datele și informațiile conținute în computerul sau alte dispozitive electronice pe care Generac le-a încredințat oricărui angajat sau manager. În plus, Generac își rezervă dreptul, în cazurile permise și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, să monitorizeze sau să revizuiască utilizarea de către un angajat sau manager a Internetului, rețelei Intranet a Companiei și căsuței poștale electronice aparținând Companiei sau a oricărei alte comunicări electronice, fără notificare prealabilă. Accesul la sistemele Companiei va fi revocat și vor fi aplicate sancțiuni disciplinare în cazul în care respectivele sisteme sunt folosite pentru a comite acte ilegale sau pentru a încălca termenii din acest Cod referitori la nediscriminare, hărțuire, pornografie, solicitare sau informațiile aflate în proprietatea Companiei sau orice alți termeni din acest Cod. 

CONFLICTELE DE INTERESE: Fiecare angajat, manager și director trebuie să adopte o conduită onestă și etică și îi este interzis să se implice în orice conduită sau relație de afaceri care ar putea avea ca rezultat un conflict de interese pentru Generac sau care ar putea fi nepotrivite în alt fel.  În toate cazurile în care există impresia unui conflict sau un conflict efectiv, trebuie să îi divulgați natura conflictului unui supraveghetor responsabil, Departamentului Juridic, Departamentului de Resurse Umane sau altei autorități interne adecvate.

În cazul în care există un conflict de interese real sau suspectat, care implică un manager sau administrator al Companiei, chestiunea trebuie supusă atenției Departamentului Juridic.

Deși nu este posibilă descrierea sau anticiparea tuturor circumstanțelor care ar putea implica un conflict de interese, un conflict de interese poate apărea ori de câte ori acționați sau aveți interese care pot face să vă fie dificil să vă desfășurați activitatea cu obiectivitate sau eficiență sau atunci când dumneavoastră ori un membru imediat al familiei primiți avantaje necorespunzătoare ca urmare a poziției sau relației pe care o aveți în/cu Compania sau Generac. Pot apărea conflicte în cazul în care dumneavoastră sau un membru al familiei:

CADOURI: Generac interzice orice formă de corupție. Prin urmare, Generac a adoptat o politică anti-corupție separată și îndrumări privind cadourile, pe care trebuie să le analizați și să le respectați. Generac autorizează numai cadourile și invitațiile care respectă politicile și îndrumările menționate mai sus și care sunt acordate în situații sociale sau comerciale obișnuite și rezonabile.  

INTERESE FINANCIARE: Aveți un interes financiar legat de competitorii, clienții, furnizorii Generac sau alte entități/persoane care interacționează cu Generac (cu excepția participațiilor care (i) au o valoare mai mică de 1 % din titlurile de creanță ale unei corporații cotate la bursă sau un procent echivalent de participație într-o afacere neînregistrată și (ii) reprezintă mai puțin de 5 % din activele dumneavoastră totale și/sau activele totale ale membrului imediat de familie, în funcție de caz);

INTERESE TANGIBILE: Achiziționați bunuri imobiliare, contracte de închiriere, brevete sau alte bunuri sau drepturi în care Generac are, sau știți ori aveți un motiv să credeți că la momentul achiziției este probabil ca Generac să aibă un interes în legătură cu afacerea Generac;

RELAȚII: Aveți o relație de consultanță, managerială sau de angajare cu un competitor, client, furnizor sau o altă interacțiune cu Generac sau în circumstanțe în care membrii familiei sunt sau pot deveni implicați într-o activitate de afaceri care are legătură cu Generac; și

ANGAJARE SECUNDARĂ: Angajații, managerii și administratorii nu trebuie să accepte niciun contract de angajare secundar care are impact negativ asupra timpului necesar pentru îndeplinirea responsabilităților sale sau care este în detrimentul Generac. În conformitate cu și în limitele stabilite de legea și reglementările muncii în vigoare, este interzis orice contract de muncă secundar, de tip „freelancer” sau orice activitate suplimentară care îi răpește timpul sau atenția pe care un angajat ar trebui să le dedice obligațiilor sale, care afectează în mod negativ calitatea activității sale, care concurează cu responsabilitățile angajatului sau care împiedică angajatul să fie obiectiv și independent în deciziile pe care le ia și în exercitarea obligațiilor sale profesionale. Angajații, managerii și administratorii nu trebuie să utilizeze sau să ofere spre utilizare resursele Generac (timp, tehnologie, bunuri sau informații) în scopuri care nu au legătură cu activitatea Generac.

Detalii suplimentare despre politica General privind conflictele de interese sunt disponibile în Politica privind tranzacțiile cu persoane înrudite, care trebuie respectată de manageri, administratori și persoanele nominalizate pentru funcția de administrator, precum și de membrii familiei celor menționați mai sus.  

PROTEJAREA INFORMAȚIILOR GENERAC: Secretele comerciale, tehnologia, ideile, listele de clienți, datele financiare, strategiile de marketing și stabilire a prețurilor, costurile produselor și planurile de afaceri ale Generac și ale partenerilor săi de afaceri sunt, printre altele, activele cele mai valoroase ale Generac și sunt considerate Informații confidențiale („Informații confidențiale”), iar protejarea caracterului confidențial și dreptului de proprietate ale acestora este obligația etică a fiecărui angajat, manager și administrator al Generac. Protecția neadecvată sau utilizare necorespunzătoare a Informațiilor confidențiale le-ar putea da competitorilor un avantaj nedrept, ar putea diminua calitatea produselor și serviciilor noastre, ar putea spori riscul de litigii sau ar putea afecta negativ Generac în alt mod. Toți angajații, managerii și administratorii au în comun responsabilitatea de a proteja Informațiile confidențiale ale Generac, ale clienților și partenerilor de afaceri ai acesteia împotriva accesului, utilizării, modificării, distrugerii, furtului sau divulgării neautorizate.

CONCURENȚĂ NELOIALĂ: Generac nu tolerează și nu aprobă încercarea oricărui angajat, manager sau administrator de a obține un avantaj competitiv cu prețul compromiterii diverselor principii etice identificate în acest Cod sau o altă utilizare care încalcă orice lege în vigoare sau contract aplicabil. Angajații, managerii și administratorii nu trebuie să discute sau să se implice niciodată în aranjamente sau înțelegeri cu un competitor în legătură cu stabilirea prețurilor sau costurilor produselor, în favorizarea sau tăinuirea de afaceri de anumiți clienți sau furnizori sau în orice altă activitate care este posibil să aibă implicații antitrust sau anticoncurență.

PROTEJAREA CUNOȘTINȚELOR: Generac acordă mare atenție protejării Informațiilor confidențiale și va depune orice efort pentru a asigura această protecție și pentru a urmări în justiție orice încălcare a drepturilor relevante.

RESPECTAREA LEGILOR: Toți angajații, managerii și administratorii Generac trebuie să își desfășoare activitățile profesionale totale în favoarea Generac respectând toate regulile și reglementările internaționale și naționale în vigoare. Încălcarea legilor guvernante vă supune pe dumneavoastră și Generac la riscul semnificativ de a primi amenzi, penalizări și de afectare a reputației. Dacă aveți nelămuriri referitoare la o anumită chestiune, vă încurajăm să cereți sfatul supraveghetorului/managerului dumneavoastră sau Departamentului Juridic înainte de a acționa.

Pentru a asigura respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, Generac a stabilit diverse politici și proceduri suplimentare, incluzând:

  • Codul suplimentar de conduită și etică în afaceri pentru Directorul General Executiv, Directorul Financiar și alți Manageri Seniori;
  • Legea cu privire la practicile de corupție în străinătate („FCPA”);
  • Politica privind Oficiul de control a activelor străine („OFAC”);
  • Politica de raportare;
  • Politica privind tranzacțiile cu persoane înrudite;
  • Politica privind deplasările, cadourile și divertismentul;
  • Politica privind activitatea online;
  • Politica privind tranzacțiile efectuate pe baza informațiilor privilegiate. 

Aveți obligația de a respecta aceste politici și proceduri descrise și de a alerta cu promptitudine un supraveghetor responsabil, Departamentul de Resurse Umane sau Juridic sau altă autoritate internă adecvată cu privire la orice abatere de la acestea.

TRANZACȚIILE EFECTUATE PE BAZA INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE ȘI DIVULGAREA CORECTĂ: Nu trebuie să tranzacționați titluri pe baza informațiilor materiale care nu sunt publice (numite informații din interior) pe care este posibil să le obțineți în calitatea dumneavoastră de angajat, manager sau administrator al Generac, cu excepția cazului în care informațiile au fost raportate public. Tranzacționarea sau „informarea” altora care ar putea lua o decizie de investiție bazată pe acea informație din interior este interzisă de legile multor țări, inclusiv S.U.A. De exemplu, este interzisă utilizarea de informații din interior pentru a cumpăra sau vinde acțiuni sau opțiuni pe acțiuni ale unui furnizor sau client al Generac. Mai multe informații cu care trebuie să vă familiarizați se află în Politica Generac privind tranzacțiile efectuate pe baza informațiilor privilegiate, pe care trebuie să o respectați.

PRACTICILE DE CONTABILITATE, REGISTRE ȘI EVIDENȚE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR: Toate registrele, evidențele și situațiile contabile trebuie să respecte atât principiile de contabilitate impuse în domeniu, cât și sistemul Generac de controale interne. Nu trebuie să realizați niciodată înregistrări false, înșelătoare sau artificiale în niciun registru financiar, nicio evidență și nicio situație financiare. Acest lucru include date despre calitate, siguranță și personal, precum și toate evidențele financiare. Trebuie să sprijiniți eforturile Generac de a dezvălui în integralitate și în mod corect situația financiară a Generac, în conformitate cu principiile, legile, regulile și reglementările de contabilitate în vigoare și pentru a realiza o dezvăluire completă, corectă, sinceră, la timp și inteligibilă în rapoartele dumneavoastră periodice transmise către Securities and Exchange Commission și în alte comunicări către analiști de titluri, agenții de rating, creditori și investitori. Evidențele contabile ale Generac stau la baza elaborării rapoartelor pentru managementul Generac, agențiile de rating, investitori, creditori, agenții guvernamentale și alte entități. Situațiile noastre financiare și registrele și evidențele pe care se bazează acestea trebuie să reflecte în mod corect toate tranzacțiile corporative și să respecte toate cerințele contabile și legale și sistemul nostru de controale interne.

Generac nu tolerează nicio clasificare necorespunzătoare a tranzacțiilor cu privire la conturi, departamente sau perioade contabile. Orice efort de a induce în eroare sau de a constrânge auditorii independenți ori un membru al personalului de audit intern în legătură cu chestiuni care se referă la audit, contabilitate sau situațiile financiare are consecințe legale grave pentru făptaș, inclusiv sancțiuni penale, precum și pentru Generac, fiind strict interzis.

Legile și reglementările impun ca evidențele Generac, inclusiv evidențele sale financiare, de mediu, sănătate și siguranță, resurse umane, proiectare și proprietate intelectuală să reflecte în mod corect evenimentele pe care le reprezintă. Dacă sunteți autorizat(ă) să realizați cheltuieli sau să încheiați tranzacții în numele Generac, trebuie să vă asigurați că evidențele aplicabile respectă politicile de contabilitate și achiziție ale Generac.

Respectarea politicii Generac privind păstrarea evidențelor este obligatorie. Distrugerea sau modificarea unui document cu intenția de a afecta integritatea sau disponibilitatea documentului în vederea utilizării în orice procedură oficială potențială este interzisă. Distrugerea evidențelor corporative poate avea loc numai conform îndrumărilor politicii Generac privind păstrarea evidențelor. Documentele relevante pentru orice litigiu, investigație sau audit în așteptare, anunțat sau anticipat nu trebuie distruse în nicio circumstanță. Dacă considerați că evidențele Companiei sunt modificate sau distruse în mod necorespunzător, trebuie să raportați acest lucru Directorului Financiar sau Departamentului Juridic. 

MITA ȘI ALTE PRACTICI CORUPTE: În calitate de entitate din S.U.A., Generac este supusă Legii cu privire la practicile de corupție în străinătate, care prevede că este ilegal ca Generac și persoanele care lucrează pentru sau în numele Generac să ofere, să plătească, să acorde, să promită sau să autorizeze plata în bani sau în orice lucru de valoare, în mod direct sau indirect, a oricărui oficial sau funcționar al unui guvern străin, oricărui partid politic străin sau oricărui candidat la o funcție politică străină, cu scopul de a obține sau păstra afaceri ori de a câștiga un avantaj necorespunzător, precum și legilor comparabile din alte țări. Conform Legii cu privire la practicile de corupție în străinătate, plățile necorespunzătoare sunt definite în mod larg pentru a include plățile atât directe, cât și indirecte (de exemplu, prin intermediul unor agenți sau contractanți), cadourile, divertismentul și anumite cheltuieli de deplasare. Fiecare filială din străinătate (inclusiv Compania dumneavoastră) trebuie să respecte Legea cu privire la practicile de corupție în străinătate pentru ca Generac să aplice și să respecte în totalitate legislația respectivă. Deși este posibil ca legea locală scrisă să permită acordarea de cadouri sau plata cheltuielilor de divertisment, orice astfel de cadou sau plată trebuie să respecte în mod strict Politica Generac referitoare la respectarea Legii cu privire la practicile de corupție în străinătate.

Orice întrebare legată de faptul că un cadou sau o plată este sau nu considerată necorespunzătoare conform îndrumărilor Generac sau legilor naționale ori străine care se aplică Companiei dumneavoastră trebuie discutate cu Departamentul dumneavoastră Juridic.

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE DE AFACERI: Participarea la activități internaționale este supusă unor legi și reglementări specifice. Angajații, managerii și administratorii implicați în tranzacții de afaceri trebuie să fie familiarizați complet cu și să respecte cu strictețe toate legile și reglementările străine și locale, precum și Politica Generac referitoare la respectarea Legii cu privire la practicile de corupție în străinătate și Politica privind Oficiul de control al activelor străine („OFAC”).

AUDITURILE, INVESTIGAȚIILE ȘI CITAȚIILE: Trebuie să cooperați cu toate auditurile și investigațiile impuse de Generac, agențiile guvernamentale și agenții de reglementare. Nu trebuie să tăinuiți, să modificați sau să distrugeți documente sau evidențe ca răspuns la o investigație sau altă solicitare efectuată în baza legii. Toate citațiile, informațiile și solicitările de documente, toate auditurile sau alte solicitări care nu sunt de rutină trebuie aduse imediat la cunoștința Directorului Financiar și a Departamentului Juridic.

COMUNICAREA CU COMUNITATEA FINANCIARĂ ȘI/SAU MASS-MEDIA: Angajații, managerii și administratorii care sunt contactați de un membru al comunității financiare și/sau al mass-mediei nu sunt autorizați să furnizeze nicio informație referitoare la Generac sau afacerea acesteia fără aprobare prealabilă. În cazul în care primiți orice astfel de solicitare, trebuie să anunțați imediat Departamentul de Relații cu Investitorii, Departamentul Juridic, Directorul Financiar sau Directorul General Executiv. Detalii suplimentare despre politica Generac referitoare la comunicările transmise comunității financiare și/sau mass-mediei sunt disponibile în Politica privind tranzacțiile efectuate pe baza informațiilor privilegiate, pe care trebuie să o respectați.

CARACTERUL DE MEMBRU AL CONSILIILOR ȘI COMITETELOR: Trebuie să obțineți o aprobare prealabilă din partea Generac înainte de a fi de acord să deveniți membru/membră al/a Consiliul de Administrație sau al/a unui organism similar din cadrul oricărui competitor, client sau furnizor al Generac sau a/al oricărei întreprinderi pe profit ori agenție guvernamentală care poate cauza un conflict de interese cu Generac. Caracterul de membru al consiliilor unor organizații non-profit sau comunitare nu necesită aprobare prealabilă.